Nigga bout to get tore tha fuck up

blowed tha fuck up Got yo ass bitin

down on tha chrome to shut yo ass up

Nigga you done fucked you're damn self up

Call me Fucking King Hazedup

Quote of my own.