Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 15 of 16
 1. #1
  igarcia8's Avatar
  Join Date
  Jan 2011
  Gender
  male
  Posts
  17
  Reputation
  10
  Thanks
  0

  Question How to get unbanned in ESL (permban)?

  How do i get unbanned in ESL if i got perm ban, if you know how i will give you a cf na account with some good weapons
  I got Dynamically From ISP


  Thanks

 2. #2
  Rational's Avatar
  Join Date
  Jan 2013
  Gender
  male
  Location
  Crossfire Section
  Posts
  600
  Reputation
  10
  Thanks
  54
  How can you even get banned from ESL? What is ESL anyway?

 3. #3
  igarcia8's Avatar
  Join Date
  Jan 2011
  Gender
  male
  Posts
  17
  Reputation
  10
  Thanks
  0
  It's like a esport i got banned in esl for having cf na hacks in my pc in misstake

  ---------- Post added at 11:09 AM ---------- Previous post was at 11:01 AM ----------

  Who knows how to ip change so i can get unbanned from ESL?

 4. #4
  igarcia8's Avatar
  Join Date
  Jan 2011
  Gender
  male
  Posts
  17
  Reputation
  10
  Thanks
  0
  -Who knows how to ip change so i can get unbanned from ESL?

 5. #5
  Barstarzz's Avatar
  Join Date
  Jan 2012
  Gender
  male
  Posts
  3,351
  Reputation
  174
  Thanks
  782
  My Mood
  Amused
  Quote Originally Posted by hungmarketingnet View Post
  Khóa h?c hu?ng d?n cách ki?m ti?n trên m?ng - Nên hay không?

  Li?u có nên tham gia các khóa h?c d?y cách ki?m ti?n trên m?ngkhông? Cách dây khá lâu, câu h?i n*y v?n luôn tran tr? trong d?u mình, lý do d? nó c? v?t vu?ng l* ? ch? cái suy nghi c?a mình, trong d?u mình lúc n*o cung hi?n ra d? th? các lo?i câu h?i d?i lo?i nhu:
  • Li?u có th? th?c s? tìm ra cách ki?m ti?n trên m?ng t? các khóa h?c d?y ki?m ti?n n*y không?
  • Ch?t lu?ng c?a khóa h?c d?n dâu, li?u có b? m?t ti?n vô *ch không?
  • Li?u b? ti?n ra có h?c du?c cách ki?m ti?n trrên m?ng uy t*n nh?t không?
  • Li?u mình có ki?m ti?n trên m?ng t?i nh* du?c không?
  • Ki?m ti?n trên m?ng t?i nh* có th?c s? d*nh cho mình không?

  Blah blah blah .....

  V* r?i gi?i pháp c?a mình l* tìm các khóa d?y cách ki?m ti?n online mi?n ph* trên m?ng. WOW, ý tu?ng th?t tuy?t v?i ph?i không? Kaka. Sau m?t th?i gian m*y mò, mình dã tìm th?y m?t v*i khóa h?c d?y cách ki?m ti?n trên m?ng mi?n ph* r?t hay, nhu khóa h?c 20 tu?n c?a IMpho , ...


  Tuy nhiên, v?n ti?ng Anh h?n ch? c?a mình dã khi?n mình g?p không *t khó khan khi ti?p thu các khóa h?c ? nu?c ngo*i, v* mình nghi dây cung l* khó khan c?a không *t b?n, nh?ng ngu?i quan tâm v* yêu th*ch d?n vi?c tìm ra nh?ng cách ki?m ti?n online hi?u qu? v* uy t*n nh?t.

  H?u h?t các Internet Marketer b?t d?u vi?c ki?m ti?n qua m?ng ch? b?ng cách t? h?c, h? t? m*y mò, t? tìm hi?u, h?t th? r?i sai, h?t sai r?i l?i th?. Nh?ng Internet Marketer n?i ti?ng trên th? gi?i m* mình r?t ngu?ng m? có th? k? d?n nhu Patt, John Chow, Glen. Thu nh?p c?a h? thì kh?i ph?i b*n, b?n có tin l* h? ki?m 40.000$+ m?i tháng không? D?i ra ti?n Vi?t l* x?p x? 1 t?d?ng d?y.Kh?ng quá ph?i không n*o? N?u có co h?i, b?n hãy ghé tham blog c?a h? v* tìm hi?u xem h? dã l*m di?u dó nhu th? n*o nhé? Nhung t?t c? nh?ng ngu?i dó, h? m?t không du?i 5 nam d? d?t du?c nh?ng th*nh công d?u tiên, nhu John Chow dã không ki?m n?i 1$ n*o trong su?t nam d?u tiên, v* b?n bi?t h? dã nói gì không?

  Ph?i chi có khóa h?c n*o d?y chúng tôi bi?t cách b?t d?u ki?m ti?n trên m?ng nhu th? n*o thì có l? chúng tôi dã không m?t nhi?u th?i gian d?n v?y
  H? nói nhu v?y không ph?i không có lý, hãy th? nghi xem, b?n b? m?t *t ti?n tham gia khóa h?c ch?t lu?ng d?y b?n cách ki?m ti?n trên m?ng hi?u qu?v* uy t*n s? ti?t ki?m cho b?n bao nhiêu l* th?i gian, s? ti?n m* b?n d?u tu d? d?i l?y kinh nghi?m v* th?i gian c?a nh?ng d*n anh di tru?c có ph?i r?t h?i không n*o?

  Có nên tham gia các khóa h?c d?y cách ki?m ti?n trên m?ng hi?u qu??

  T?i sao có nh?ng khóa h?c tr? giá h*ng ng*n dô ch? trong 2 - 3 ng*y l?i thu hút r?t nhi?u ngu?i quan tâm tham gia? Dó l* b?i vì h? mu?n nhanh chóng bi?t v* n?m b?t du?c cách m* nh?ng ngu?i th*nh công dã l*m, h? ch?p nh?n d?i ti?n d? mua th?i gian v* kinh nghi?m c?a ngu?i khác, nhung h? dã quá v?ng tu?ng, không có cách n*o d? giúp b?nki?m ti?n nhanh c?, t?t c? d?u ph?i có th?i gian, có h*nh d?ng v* tr?i nghi?m c?ng v?i s? kiên trì.

  Tuy nhiên không th? ph? nh?n r?ng các khóa h?c hay v* b? *ch s? giúp b?n rút ng?n con du?ng th*nh công r?t nhi?u, v?n d? duy nh?t l* ch?n dúng noi d? d?u tu, d? thu l?i hi?u qu? cao nh?t, b?n có d?ng ý v?i mình không n*o? Các b?n ng*y nay may m?n hon mình r?t nhi?u, b?i l? hi?n nay t?i Vi?t Nam dã có các khóa h?c r?t ch?t lu?ng t? nh?ng d*n anh d?u t*u trong vi?c ki?m ti?n online, b?n s? du?c h?c cách ki?m ti?n trên m?ng m?t cách b*i b?n v* d? hi?u nh?t, b?i l? các b*i h?c du?c d?y ho*n to*n b?ng ti?ng Vi?t. B?n có quy?n không tin nhung mình dã t?n m?t ch?ng ki?n nh?ng b?n ho*n to*n m?i, th?m ch* còn chua bi?t gì v? ki?m ti?n trên m?ngdã th*nh công, h? b?o r?ng n?u không có nh?ng khóa h?c n*y, không bi?t d?n bao gi? h? m?i nhìn th?y d?ng dôla d?u tiên c?a mình.

  Các khóa h?c d?y cách ki?m ti?n trên m?ng m* b?n nên tham gia

  Theo kinh nghi?m c?a mình, mình dánh giá cao 3 khóa h?c v? ki?m ti?n qua m?ng du?i dây. Ho*n to*n b?ng Ti?ng Vi?t, kh? nang th*nh công cao, 100% n?u b?n h?c v* l*m dúng theo nh?ng cách ki?m ti?n trên m?ng du?c d?y qua khóa h?c.

  1. Khóa h?c Kinh doanh online - C?m tay ch? vi?c t? Peacat

  B?n u?ng 1 ly cafe h?t bao nhiêu ti?n? B?n nh?u 1 b?a v?i b?n bè h?t bao nhiêu ti?n? B?n có dám d?i 3 ly cafe ho?c 1 b?a nh?u nh?t d? ki?m 799k+ m?i tháng không? Hãy ghé qua khóa h?c d?y cách ki?m ti?n trên m?ng c?m tay ch? vi?c c?a Peacat d? xem ngu?i khác ki?m ti?n nhu th? n*o? Mình tin r?ng b?n có th? l*m t?t hon, b?n mu?n ki?m thêm 1 tri?u d?ng+ / tháng ho*n to*n t? d?ng không, hay b?n ti?c 3 ly cafe. Quy?t d?nh l* c?a b?n d?y  TŒM HI?U KH“A H?C NGAY

  2. Internet Marketing Coaching - Hùng Marketing

  Dây l* khóa h?c do anh Hùng H?ng t? ch?c, b?n có 4 tu?n d? ti?p thu t?t c? kinh nghi?m c?a anh trong hon 10 nam ki?m ti?n online c?a anh. Nhi?u b?n sau khi tham gia khóa h?c (trong dó có mình) dã ki?m hon 250$ ch? trong 1 - 2 tháng d?u tiên, b?n có tin không? Mình cung không tin cho d?n khi tham gia khóa h?c v* ki?m du?c nh?ng d?ng ti?n d?u tiên, c?m giác th?t tuy?t. D?c bi?t, b?n có co h?i du?c h?c ho*n to*n mi?n ph*, hãy xem qua b*i Review v? khóa h?c IM coaching c?a mình d? bi?t cách l*m th? n*o d? du?c h?c mi?n ph* nhé.

  Khóa h?c hi?n có giá650k cho 1 tháng h?c v* b?o h*nh tr?n d?i, nghia l* b?n có quy?n xem l?i nh?ng video v? khóa h?c cho d?n khi n*o.. t?n th?. Nghe anh Hùng b?o r?ng giá c?a khóa h?c có th? s? tang g?p dôi trong th?i gian t?i, tham gia ngay hôm nay tru?c khi giá khóa h?c thay d?i ( b?n s? ti?c n?u m?t ng*y khi m* b?n quy?t d?nh tham gia h?c thì giá không còn nhu hôm nay n?a).

  650k cho 1 tháng v* b?o h*nh tr?n d?i, nhi?u b?n b?o r?ng650k l* m?t con s? l?n v* h? không d? kh? nang tham gia. Hãy nghi l?i nhung bu?i nh?u nh?t, cafe, nh?ng bu?i an choi c?a b?n, vui thì vui d?y, nhung n?u ki?m m?i tháng 250$+ d? l?i nh?u, l?i cafe, l?i an choi, thì có vui hon không? B?n mu?n6450k c?a b?n d? ra ti?n, hay b?n mu?n co h?i dó roi v*o tay ngu?i khác. Quy?t d?nh thu?c v? b?n.  TŒM HI?U KH“A H?C NGAY

  3. AM coaching - L*m ch? ti?p th? liên k?t

  Ch?c h?n nhi?u b?n dã bi?t d?n eblogviet, blog c?a blogger Tr?n T?nh, ngu?i dã có 12+ kinh nghi?m trong vi?c ki?m ti?n online, anh bi?t v* r*nh rõ nhi?u cách ki?m ti?n trên m?ng uy t*n v* hi?u qu? m* các blogger n?i ti?ng trên th? gi?i dã áp d?ng. Mình dã bi?t d?n công vi?c ki?m ti?n qua m?ng l* nh? blog c?a anh, v* các b?n bi?t gì không? Thu nh?p bình quân m?i tháng c?a anh u?c t*nh t? 10.000 - 20.000$, WOW, các b?n dang há h?c ph?i không n*o?

  Thú th?t, v*o th?i di?m dó mình ch? u?c l*m sao d? du?c tr? th*nh h?c trò c?a anh, du?c anh ch? b?o, dù có b? ra bao nhiêu ti?n mình cung r?t vui m?ng, vì mình bi?t mình có th? ki?m l?i s? ti?n g?p nhi?u l?n s? ti?n m* mình dã b? ra. V* d?n t?n bây gi? mình m?i có co h?i dó, t?t c? l* nh? khóa h?c L*m ch? ti?p th? liên k?t v?i AM coaching c?a anh. Anh dã quy?t d?nh chia s? 12+ kinh nghi?m c?a mình v?i c?ng d?ng ki?m ti?n qua m?ng. M?t thông tin th?t tuy?t v?i, mình dã dang ký ngay v* không h? h?i h?n b?i ch?t lu?ng quá tuy?t v?i c?a khóa h?c.

  Ch? riêng nh?ng ph?n qu* bonus c?a anh thôi dã vu?t quá giá tr? c?a khóa h?c nhi?u l?n ( giá tr? bonus u?c t*nh trên 1000$). V* d?c bi?t, b?n không c?n ph?i lo li?u khóa h?c có phù h?p v?i b?n hay không, b?n có b? m?t ti?n vô *ch hay không? Anh T?nh b?o d?m s? tr? l?i 100% ti?n cho b?n n?u b?n c?m th?y không h*i lòng v? khóa h?c trong vòng 30 ng*y. B?n du?c tham gia v?i r?i ro = 0. B?n còn ch? gì n?a n*o?

  Khóa h?c hi?n dang gi?m giá t?i 70%+ nhân d?p cu?i nam. Dã có h*ng tram ngu?i dang ký khi bi?t du?c thông tin khóa h?c gi?m giá kh?ng nhu v?y. Ch? còn v*i ng*y sale off n?a thôi, n?u b?n ch?n ch?, b?n ph?i tr? thêm 70% n?u mu?n tham gia khóa h?c.

  Hãy quy?t d?nh ngay, b?n có mu?n r?ng r?nh ti?n túi d? d?n b?n gái t?i nh?ng noi sang tr?ng nh?t, an nh?ng món ngon nh?t, t?n hu?ng cu?c s?ng tuy?t v?i nh?t không? Hãy l*m ch? cu?c s?ng c?a mình, n?u b?n không th? quy?t d?nh v?n d? nh? n*y, l*m sao các b?n có th? quy?t d?nh du?c nh?ng v?n d? l?n hon. Nhi?u ngu?i thu?ng s? ph?i b? ti?n dù bi?t có co h?i ?n gi?u ph*a sau, h? s? r?i ro v* h? s? không bao gi? th*nh công. Còn b?n, mình tin r?ng b?n bi?t rõ b?n dang d?u tu d? nh?n du?c nhi?u hon th?? Tham gia ngay hôm nay tru?c khi b?n ph?i tr? thêm 70%.  TŒM HI?U KH“A H?C NGAY

  N?u không dám b? ra 30% d? h?c thì l*m sao b?n dám dang ký khi khóa h?c tr? v? 100% giá tr? c?a nó
  HƒY H€NH D?NG - D?NG D? N?I S? L€M CH? B?N. MŒNH TIN R?NG B?N S? TH€NH C”NG

  Chúc cho th*nh công c?a b?n
  what the fuck is that??

 6. #6
  igarcia8's Avatar
  Join Date
  Jan 2011
  Gender
  male
  Posts
  17
  Reputation
  10
  Thanks
  0
  -Who knows how to ip change so i can get unbanned from ESL?

 7. #7
  igotdabowa1's Avatar
  Join Date
  Aug 2012
  Gender
  male
  Posts
  54
  Reputation
  10
  Thanks
  0
  My Mood
  Cool
  seaerch on net

 8. #8
  pJc.'s Avatar
  Join Date
  Dec 2012
  Gender
  male
  Location
  5050'N 535'E
  Posts
  342
  Reputation
  10
  Thanks
  19
  My Mood
  Yeehaw
  The thing is esl wire doesn't just detect your ip... it knows like your whole computer setup. best thing to do is play on another system, & do get your ip changed. make a new account from your new pc aswell.

 9. #9
  igarcia8's Avatar
  Join Date
  Jan 2011
  Gender
  male
  Posts
  17
  Reputation
  10
  Thanks
  0
  Can i play if i reinstall my OS and change ip?

 10. #10
  Youtro's Avatar
  Join Date
  Jun 2010
  Gender
  male
  Location
  Location Location Location!
  Posts
  3,334
  Reputation
  1175
  Thanks
  477
  My Mood
  Yeehaw
  Quote Originally Posted by igarcia8 View Post
  Can i play if i reinstall my OS and change ip?
  Yep, but not on the account you were banned on.. it's gone now..you can create a new one tho :P
  Give me that account now 11. #11
  LopiiCar's Avatar
  Join Date
  Sep 2012
  Gender
  male
  Location
  Kod Brace Bakery,Rijeka
  Posts
  772
  Reputation
  10
  Thanks
  79
  My Mood
  Bored
  Quote Originally Posted by igarcia8 View Post
  -Who knows how to ip change so i can get unbanned from ESL?
  i know i guess
  Crossfire Europe IGN:U*Mad*Bro*
  https://www.mpgh.net/forum/rules.php read this

 12. #12
  pJc.'s Avatar
  Join Date
  Dec 2012
  Gender
  male
  Location
  5050'N 535'E
  Posts
  342
  Reputation
  10
  Thanks
  19
  My Mood
  Yeehaw
  I've know a couple player who just reinstalled their OS & as soon as they found out who it was he got banned again

 13. #13
  GREP Warhawk's Avatar
  Join Date
  Jan 2013
  Gender
  male
  Location
  [NWO]
  Posts
  311
  Reputation
  10
  Thanks
  133
  My Mood
  Bored
  He is just going to cheat again, its so obvious.

  But an easy bypass to this is, computer>windows> (find the folder named "system32" and delete files from it)
  Last edited by GREP Warhawk; 02-07-2013 at 07:21 AM.
  The same way your cameras are watching us, were watching you. Think were easy to control you aint got a clue
  revolutions on the way, lets see what you're going to do.
 14. #14
  alaska321's Avatar
  Join Date
  Oct 2010
  Gender
  male
  Location
  Look behind you ;)
  Posts
  797
  Reputation
  14
  Thanks
  244
  My Mood
  Sleepy
  Quote Originally Posted by GREP Warhawk View Post
  He is just going to cheat again, its so obvious.

  But an easy bypass to this is, computer>windows> (find the folder named "system32" and delete files from it)
  To fuck up his PC.ok good idea why not

 15. #15
  iSmexy's Avatar
  Join Date
  Dec 2011
  Gender
  female
  Posts
  16,196
  Reputation
  1355
  Thanks
  3,720
  Quote Originally Posted by hungmarketingnet View Post
  Khóa h?c hu?ng d?n cách ki?m ti?n trên m?ng - Nên hay không?

  Li?u có nên tham gia các khóa h?c d?y cách ki?m ti?n trên m?ngkhông? Cách dây khá lâu, câu h?i n*y v?n luôn tran tr? trong d?u mình, lý do d? nó c? v?t vu?ng l* ? ch? cái suy nghi c?a mình, trong d?u mình lúc n*o cung hi?n ra d? th? các lo?i câu h?i d?i lo?i nhu:
  • Li?u có th? th?c s? tìm ra cách ki?m ti?n trên m?ng t? các khóa h?c d?y ki?m ti?n n*y không?
  • Ch?t lu?ng c?a khóa h?c d?n dâu, li?u có b? m?t ti?n vô *ch không?
  • Li?u b? ti?n ra có h?c du?c cách ki?m ti?n trrên m?ng uy t*n nh?t không?
  • Li?u mình có ki?m ti?n trên m?ng t?i nh* du?c không?
  • Ki?m ti?n trên m?ng t?i nh* có th?c s? d*nh cho mình không?

  Blah blah blah .....

  V* r?i gi?i pháp c?a mình l* tìm các khóa d?y cách ki?m ti?n online mi?n ph* trên m?ng. WOW, ý tu?ng th?t tuy?t v?i ph?i không? Kaka. Sau m?t th?i gian m*y mò, mình dã tìm th?y m?t v*i khóa h?c d?y cách ki?m ti?n trên m?ng mi?n ph* r?t hay, nhu khóa h?c 20 tu?n c?a IMpho , ...


  Tuy nhiên, v?n ti?ng Anh h?n ch? c?a mình dã khi?n mình g?p không *t khó khan khi ti?p thu các khóa h?c ? nu?c ngo*i, v* mình nghi dây cung l* khó khan c?a không *t b?n, nh?ng ngu?i quan tâm v* yêu th*ch d?n vi?c tìm ra nh?ng cách ki?m ti?n online hi?u qu? v* uy t*n nh?t.

  H?u h?t các Internet Marketer b?t d?u vi?c ki?m ti?n qua m?ng ch? b?ng cách t? h?c, h? t? m*y mò, t? tìm hi?u, h?t th? r?i sai, h?t sai r?i l?i th?. Nh?ng Internet Marketer n?i ti?ng trên th? gi?i m* mình r?t ngu?ng m? có th? k? d?n nhu Patt, John Chow, Glen. Thu nh?p c?a h? thì kh?i ph?i b*n, b?n có tin l* h? ki?m 40.000$+ m?i tháng không? D?i ra ti?n Vi?t l* x?p x? 1 t?d?ng d?y.Kh?ng quá ph?i không n*o? N?u có co h?i, b?n hãy ghé tham blog c?a h? v* tìm hi?u xem h? dã l*m di?u dó nhu th? n*o nhé? Nhung t?t c? nh?ng ngu?i dó, h? m?t không du?i 5 nam d? d?t du?c nh?ng th*nh công d?u tiên, nhu John Chow dã không ki?m n?i 1$ n*o trong su?t nam d?u tiên, v* b?n bi?t h? dã nói gì không?

  Ph?i chi có khóa h?c n*o d?y chúng tôi bi?t cách b?t d?u ki?m ti?n trên m?ng nhu th? n*o thì có l? chúng tôi dã không m?t nhi?u th?i gian d?n v?y
  H? nói nhu v?y không ph?i không có lý, hãy th? nghi xem, b?n b? m?t *t ti?n tham gia khóa h?c ch?t lu?ng d?y b?n cách ki?m ti?n trên m?ng hi?u qu?v* uy t*n s? ti?t ki?m cho b?n bao nhiêu l* th?i gian, s? ti?n m* b?n d?u tu d? d?i l?y kinh nghi?m v* th?i gian c?a nh?ng d*n anh di tru?c có ph?i r?t h?i không n*o?

  Có nên tham gia các khóa h?c d?y cách ki?m ti?n trên m?ng hi?u qu??

  T?i sao có nh?ng khóa h?c tr? giá h*ng ng*n dô ch? trong 2 - 3 ng*y l?i thu hút r?t nhi?u ngu?i quan tâm tham gia? Dó l* b?i vì h? mu?n nhanh chóng bi?t v* n?m b?t du?c cách m* nh?ng ngu?i th*nh công dã l*m, h? ch?p nh?n d?i ti?n d? mua th?i gian v* kinh nghi?m c?a ngu?i khác, nhung h? dã quá v?ng tu?ng, không có cách n*o d? giúp b?nki?m ti?n nhanh c?, t?t c? d?u ph?i có th?i gian, có h*nh d?ng v* tr?i nghi?m c?ng v?i s? kiên trì.

  Tuy nhiên không th? ph? nh?n r?ng các khóa h?c hay v* b? *ch s? giúp b?n rút ng?n con du?ng th*nh công r?t nhi?u, v?n d? duy nh?t l* ch?n dúng noi d? d?u tu, d? thu l?i hi?u qu? cao nh?t, b?n có d?ng ý v?i mình không n*o? Các b?n ng*y nay may m?n hon mình r?t nhi?u, b?i l? hi?n nay t?i Vi?t Nam dã có các khóa h?c r?t ch?t lu?ng t? nh?ng d*n anh d?u t*u trong vi?c ki?m ti?n online, b?n s? du?c h?c cách ki?m ti?n trên m?ng m?t cách b*i b?n v* d? hi?u nh?t, b?i l? các b*i h?c du?c d?y ho*n to*n b?ng ti?ng Vi?t. B?n có quy?n không tin nhung mình dã t?n m?t ch?ng ki?n nh?ng b?n ho*n to*n m?i, th?m ch* còn chua bi?t gì v? ki?m ti?n trên m?ngdã th*nh công, h? b?o r?ng n?u không có nh?ng khóa h?c n*y, không bi?t d?n bao gi? h? m?i nhìn th?y d?ng dôla d?u tiên c?a mình.

  Các khóa h?c d?y cách ki?m ti?n trên m?ng m* b?n nên tham gia

  Theo kinh nghi?m c?a mình, mình dánh giá cao 3 khóa h?c v? ki?m ti?n qua m?ng du?i dây. Ho*n to*n b?ng Ti?ng Vi?t, kh? nang th*nh công cao, 100% n?u b?n h?c v* l*m dúng theo nh?ng cách ki?m ti?n trên m?ng du?c d?y qua khóa h?c.

  1. Khóa h?c Kinh doanh online - C?m tay ch? vi?c t? Peacat

  B?n u?ng 1 ly cafe h?t bao nhiêu ti?n? B?n nh?u 1 b?a v?i b?n bè h?t bao nhiêu ti?n? B?n có dám d?i 3 ly cafe ho?c 1 b?a nh?u nh?t d? ki?m 799k+ m?i tháng không? Hãy ghé qua khóa h?c d?y cách ki?m ti?n trên m?ng c?m tay ch? vi?c c?a Peacat d? xem ngu?i khác ki?m ti?n nhu th? n*o? Mình tin r?ng b?n có th? l*m t?t hon, b?n mu?n ki?m thêm 1 tri?u d?ng+ / tháng ho*n to*n t? d?ng không, hay b?n ti?c 3 ly cafe. Quy?t d?nh l* c?a b?n d?y  TŒM HI?U KH“A H?C NGAY

  2. Internet Marketing Coaching - Hùng Marketing

  Dây l* khóa h?c do anh Hùng H?ng t? ch?c, b?n có 4 tu?n d? ti?p thu t?t c? kinh nghi?m c?a anh trong hon 10 nam ki?m ti?n online c?a anh. Nhi?u b?n sau khi tham gia khóa h?c (trong dó có mình) dã ki?m hon 250$ ch? trong 1 - 2 tháng d?u tiên, b?n có tin không? Mình cung không tin cho d?n khi tham gia khóa h?c v* ki?m du?c nh?ng d?ng ti?n d?u tiên, c?m giác th?t tuy?t. D?c bi?t, b?n có co h?i du?c h?c ho*n to*n mi?n ph*, hãy xem qua b*i Review v? khóa h?c IM coaching c?a mình d? bi?t cách l*m th? n*o d? du?c h?c mi?n ph* nhé.

  Khóa h?c hi?n có giá650k cho 1 tháng h?c v* b?o h*nh tr?n d?i, nghia l* b?n có quy?n xem l?i nh?ng video v? khóa h?c cho d?n khi n*o.. t?n th?. Nghe anh Hùng b?o r?ng giá c?a khóa h?c có th? s? tang g?p dôi trong th?i gian t?i, tham gia ngay hôm nay tru?c khi giá khóa h?c thay d?i ( b?n s? ti?c n?u m?t ng*y khi m* b?n quy?t d?nh tham gia h?c thì giá không còn nhu hôm nay n?a).

  650k cho 1 tháng v* b?o h*nh tr?n d?i, nhi?u b?n b?o r?ng650k l* m?t con s? l?n v* h? không d? kh? nang tham gia. Hãy nghi l?i nhung bu?i nh?u nh?t, cafe, nh?ng bu?i an choi c?a b?n, vui thì vui d?y, nhung n?u ki?m m?i tháng 250$+ d? l?i nh?u, l?i cafe, l?i an choi, thì có vui hon không? B?n mu?n6450k c?a b?n d? ra ti?n, hay b?n mu?n co h?i dó roi v*o tay ngu?i khác. Quy?t d?nh thu?c v? b?n.  TŒM HI?U KH“A H?C NGAY

  3. AM coaching - L*m ch? ti?p th? liên k?t

  Ch?c h?n nhi?u b?n dã bi?t d?n eblogviet, blog c?a blogger Tr?n T?nh, ngu?i dã có 12+ kinh nghi?m trong vi?c ki?m ti?n online, anh bi?t v* r*nh rõ nhi?u cách ki?m ti?n trên m?ng uy t*n v* hi?u qu? m* các blogger n?i ti?ng trên th? gi?i dã áp d?ng. Mình dã bi?t d?n công vi?c ki?m ti?n qua m?ng l* nh? blog c?a anh, v* các b?n bi?t gì không? Thu nh?p bình quân m?i tháng c?a anh u?c t*nh t? 10.000 - 20.000$, WOW, các b?n dang há h?c ph?i không n*o?

  Thú th?t, v*o th?i di?m dó mình ch? u?c l*m sao d? du?c tr? th*nh h?c trò c?a anh, du?c anh ch? b?o, dù có b? ra bao nhiêu ti?n mình cung r?t vui m?ng, vì mình bi?t mình có th? ki?m l?i s? ti?n g?p nhi?u l?n s? ti?n m* mình dã b? ra. V* d?n t?n bây gi? mình m?i có co h?i dó, t?t c? l* nh? khóa h?c L*m ch? ti?p th? liên k?t v?i AM coaching c?a anh. Anh dã quy?t d?nh chia s? 12+ kinh nghi?m c?a mình v?i c?ng d?ng ki?m ti?n qua m?ng. M?t thông tin th?t tuy?t v?i, mình dã dang ký ngay v* không h? h?i h?n b?i ch?t lu?ng quá tuy?t v?i c?a khóa h?c.

  Ch? riêng nh?ng ph?n qu* bonus c?a anh thôi dã vu?t quá giá tr? c?a khóa h?c nhi?u l?n ( giá tr? bonus u?c t*nh trên 1000$). V* d?c bi?t, b?n không c?n ph?i lo li?u khóa h?c có phù h?p v?i b?n hay không, b?n có b? m?t ti?n vô *ch hay không? Anh T?nh b?o d?m s? tr? l?i 100% ti?n cho b?n n?u b?n c?m th?y không h*i lòng v? khóa h?c trong vòng 30 ng*y. B?n du?c tham gia v?i r?i ro = 0. B?n còn ch? gì n?a n*o?

  Khóa h?c hi?n dang gi?m giá t?i 70%+ nhân d?p cu?i nam. Dã có h*ng tram ngu?i dang ký khi bi?t du?c thông tin khóa h?c gi?m giá kh?ng nhu v?y. Ch? còn v*i ng*y sale off n?a thôi, n?u b?n ch?n ch?, b?n ph?i tr? thêm 70% n?u mu?n tham gia khóa h?c.

  Hãy quy?t d?nh ngay, b?n có mu?n r?ng r?nh ti?n túi d? d?n b?n gái t?i nh?ng noi sang tr?ng nh?t, an nh?ng món ngon nh?t, t?n hu?ng cu?c s?ng tuy?t v?i nh?t không? Hãy l*m ch? cu?c s?ng c?a mình, n?u b?n không th? quy?t d?nh v?n d? nh? n*y, l*m sao các b?n có th? quy?t d?nh du?c nh?ng v?n d? l?n hon. Nhi?u ngu?i thu?ng s? ph?i b? ti?n dù bi?t có co h?i ?n gi?u ph*a sau, h? s? r?i ro v* h? s? không bao gi? th*nh công. Còn b?n, mình tin r?ng b?n bi?t rõ b?n dang d?u tu d? nh?n du?c nhi?u hon th?? Tham gia ngay hôm nay tru?c khi b?n ph?i tr? thêm 70%.  TŒM HI?U KH“A H?C NGAY

  N?u không dám b? ra 30% d? h?c thì l*m sao b?n dám dang ký khi khóa h?c tr? v? 100% giá tr? c?a nó
  HƒY H€NH D?NG - D?NG D? N?I S? L€M CH? B?N. MŒNH TIN R?NG B?N S? TH€NH C”NG

  Chúc cho th*nh công c?a b?n
  english only

  List of Middleman Impersonations
  Current MPGH Staff
  Report a Scammer here


  Member Since: 5 Dec 2011
  Crossfire Minion Since: 19 Feb 2013 - 24 Oct 2014
  Minecraft Minion Since: 4 Feb 2014 - 24 Oct 2014
  BattleOn Minion Since: 26 Aug 2014 - 24 Oct 2014
  Donator Since: Mar 12 2014


   

  x x

Page 1 of 2 12 LastLast

Similar Threads

 1. How to get unbanned from MW2.
  By eliteop in forum Call of Duty Modern Warfare 2 Discussions
  Replies: 90
  Last Post: 02-27-2010, 08:22 PM
 2. Quick tutorial on how to Get Unbanned!
  By shahins1 in forum WarRock Discussions
  Replies: 76
  Last Post: 11-03-2009, 11:13 AM
 3. CoD 4 how to get unbanned?
  By Simba1337 in forum Call of Duty 4 - Modern Warfare (MW) Hacks
  Replies: 1
  Last Post: 10-18-2009, 12:32 PM
 4. How to get unbanned?
  By Kira in forum Combat Arms Discussions
  Replies: 11
  Last Post: 08-26-2009, 10:39 PM
 5. How to get unbanned
  By hackerXxX in forum WarRock - International Hacks
  Replies: 17
  Last Post: 05-25-2007, 08:23 AM