Results 1 to 9 of 9
 1. #1
  Royku's Avatar
  Join Date
  May 2010
  Gender
  male
  Location
  G-Force.dll
  Posts
  3,015
  Reputation
  381
  Thanks
  3,302
  My Mood
  Devilish

  [SOLVED] what language is this

  Hey can someone maybe help me with figuring out which language it is
  not say it has nothing to do with Crossfire but it has to do with CrossFire
  its for a Hack
  Code:
  战神外挂 The Ares Hack
  
  本外挂为绑定游戏账号方式。请在注册时填写您的游戏登陆账号。
  目前每用户提供一小时测试时间,测试完毕然后您再可以选择购买。
  注册送一小时测试活动不定期关闭。官方公告为准。
  
  购买问题请联系QQ:1599552021(不提供咨询挂问题,否则直接*黑,不解释)
  
  本外挂适应于Z8Games运营的CF欧美服。
  一旦购买,就表示您已*阅读并了解本文件内容!
  
  
  常见问题
  
  1.准星。开无后座力后,准星会缩小到看不见。
   解决办法:请设置准星样式"圆准星"或开启十字准星功能。
  
  2.显鬼。显鬼有时会无效。
   解决办法:请在房间内开启,如果是在游戏中开启,退出游戏到房间再次加入就可以了!
  
  
  注意事项
  
  1.请勿频繁开关某项功能。否则会被游戏T。
  2.瞬间移动,切换背包,第一次开启,10秒后才能开启第二次。
  3.隐身为25秒后才能开启第二次。
  
  
  人物隐身使用说明
  
  要想成功,必先自宫!
  先自雷,扔出手雷后,按F4(必须保证按了之后你会死)。游戏界面卡15秒。
  待15秒后。你还没死。然后看战绩。有一次死亡记录就证明开启成功。
  当然,其他方式死亡也是可以的。但是必须在15秒内死亡。
  复活时间为10秒的就必须在前3秒死。否则人物会正常复活。
  
  
  购买问题请联系QQ:1599552021(不提供咨询挂问题,否则直接*黑,不解释)
  购买后,不得已任何方式要求退款或其他无理要求。

 2. #2
  Snipermon's Avatar
  Join Date
  Aug 2010
  Gender
  male
  Location
  Alexandria, Egypt, Egypt
  Posts
  5,786
  Reputation
  73
  Thanks
  748
  My Mood
  Yeehaw
  copy paste it on google translate!!

 3. #3
  Royku's Avatar
  Join Date
  May 2010
  Gender
  male
  Location
  G-Force.dll
  Posts
  3,015
  Reputation
  381
  Thanks
  3,302
  My Mood
  Devilish
  does not work.
  Watch


  Uploaded with ImageShack.us

 4. #4
  skulhead's Avatar
  Join Date
  Jul 2009
  Gender
  male
  Posts
  714
  Reputation
  0
  Thanks
  158
  My Mood
  Cheerful
  Je moet taalherkken doen.

  ( this is dutch )

 5. #5
  Flash's Avatar
  Join Date
  Jul 2010
  Gender
  male
  Location
  Slovenia
  Posts
  7,691
  Reputation
  561
  Thanks
  1,870
  My Mood
  Fine
  I think taht this is only some simbols


  Former Middleman
  07-07-2011 - 09-13-2011

  Skype: mpgh.flash
  MSN: mpgh.flash@msn.com


  揑 don't care if you're black, white, straight, bisexual, gay, lesbian, short, tall, fat, skinny, rich or poor. If you're nice to me, I'll be nice to you. Simple as that.
  - Eminem

 6. #6
  Royku's Avatar
  Join Date
  May 2010
  Gender
  male
  Location
  G-Force.dll
  Posts
  3,015
  Reputation
  381
  Thanks
  3,302
  My Mood
  Devilish
  Quote Originally Posted by skulhead View Post
  Je moet taalherkken doen.

  ( this is dutch )
  Bedankt Ik zal Probeeren
  English: thx I gone try

  I got it
  this is it means
  Code:
  The Ares Hack Ares plug-in
  
  This plug-in game account for the binding mode. Please fill in the registration of your game login account.
  Now provide one hour per user testing time, testing is complete and you can then choose to buy.
  Up from time to time send off for one hour testing activities. The official announcement.
  
  Purchasing questions, please contact QQ: 1599552021 (hang the problem does not provide advice, or direct pull the black, do not explain)
  
  This plug-in CF operations to adapt to Europe and America in Z8Games service.
  Once purchased, it means that you have read and understood the contents of this document!
  
  
  Frequently Asked Questions
  
  1. Sight. After opening recoilless, sight will be reduced to invisible.
   Solution: Set the front sight style "round sight" or open cross-sight capabilities.
  
  2. Was a ghost. Ghosts were sometimes ineffective.
   Solution: Please open the room, if it is open in the game, quit the game to the room once again joined on it!
  
  
  Notes
  
  1. Please do not often switch a function. Otherwise, the game will be T.
  2. Instant mobile, switch pack, the first open, 10 seconds to open the second time.
  3. Stealth for 25 seconds to open the second time.
  
  
  People stealth Help
  
  To be successful, we must first from the palace!
  Since the first mine, throw hand grenades, press F4 (to ensure that you will die after the press). Game Interface Card for 15 seconds.
  To be 15 seconds. You're not dead. Then look at record. Death records to prove once opened successfully.
  Of course, other ways of death are also possible. But it must be killed within 15 seconds.
  Resurrection time of 10 seconds to 3 seconds to be the first to die. Otherwise people will normally rise.
  
  
  Purchasing questions, please contact QQ: 1599552021 (hang the problem does not provide advice, or direct pull the black, do not explain)
  After the purchase, in any way forced to ask for a refund or other unreasonable demands.
  Last edited by Royku; 12-16-2010 at 07:32 AM.

 7. #7
  Snipermon's Avatar
  Join Date
  Aug 2010
  Gender
  male
  Location
  Alexandria, Egypt, Egypt
  Posts
  5,786
  Reputation
  73
  Thanks
  748
  My Mood
  Yeehaw
  is this dutch??

 8. #8
  Royku's Avatar
  Join Date
  May 2010
  Gender
  male
  Location
  G-Force.dll
  Posts
  3,015
  Reputation
  381
  Thanks
  3,302
  My Mood
  Devilish
  no XD
  thats china or somthink this is dutch
  De Ares Ares Hack plug-in

  Deze plug-in het spel houden voor de binding modus. Vul de registratie van je spel inlogaccount.
  Momenteel beschikbaar voor een uur per gebruiker testtijd, testen is voltooid en u kunt dan kiezen om te kopen.
  Van tijd tot tijd af te sturen voor een uur testactiviteiten. De offici雔e aankondiging.

  Inkoop vragen, neem dan contact op met QQ: 1599552021 (hang het probleem niet verstrekt advies, of direct trek de zwarte, niet uit te leggen)

  Deze plug-in CF operaties aan te passen aan Europa en Amerika in Z8Games service.
  Eenmaal gekocht, betekent dit dat u heeft gelezen en begrepen de inhoud van dit document!


  Veel gestelde vragen

  1. Sight. Na het openen van terugstootloze, zal het zicht worden teruggebracht tot onzichtbaar.
  Oplossing: Zet de voorzijde zicht stijl "ronde zicht" of open cross-zicht mogelijkheden.

  2. Was een spook. Geesten waren soms ineffectief.
  Oplossing: Open de kamer, als die open is in het spel, sluit het spel om de ruimte opnieuw toegetreden op!


  Notities

  1. Alstublieft niet vaak wisselen van een functie. Anders zal het spel T.
  2. Instant Mobile, switch pack, de eerste open, 10 seconden te openen voor de tweede keer.
  3. Stealth gedurende 25 seconden naar de tweede keer open.


  Mensen stealth Hulp

  Om succesvol te zijn, moeten we eerst uit het paleis!
  Sinds de eerste mijn, gooi handgranaten, drukt u op F4 (om ervoor te zorgen dat u zult sterven na de pers). Game Interface Card voor 15 seconden.
  Worden 15 seconden. Je bent niet dood. Kijk dan op recordhoogte. Death Records met succes een keer te bewijzen geopend.
  Natuurlijk, andere manieren van dood zijn ook mogelijk. Maar het moet worden gedood binnen 15 seconden.
  Opstanding van 10 seconden worden de eerste drie seconden om te sterven. Anders mensen zullen normaal stijgen.


  Inkoop vragen, neem dan contact op met QQ: 1599552021 (hang het probleem niet verstrekt advies, of direct trek de zwarte, niet uit te leggen)
  Na de aankoop, op welke wijze gedwongen om te vragen om een terugbetaling of een andere onredelijke eisen.

 9. #9
  Swiftdude's Avatar
  Join Date
  Apr 2009
  Gender
  male
  Location
  Illinois.
  Posts
  12,572
  Reputation
  1130
  Thanks
  2,984
  My Mood
  Cynical
  its chinese...but the chinese symbols arent read by english computer so they look like this....

  ╪closed╪
  Still love you Giggletron