I got this error when complie xenos. anyone know how to fix it ? thanks

Source : https://github.com/DarthTon/Xenos